Zakładanie nowej działalności gospodarczej

Udowadniamy, że założenie firmy nie jest trudne i nie musi wiązać się z dużymi kosztami. Najlepiej zacząć od biznes planu, w którym opiszemy naszą działalność i wstępnie oszacujemy koszty i wpływy. Poniżej udzielamy kilku cennych wskazówek dotyczących rozwiązań podatkowych, które warto wziąć pod uwagę przed rejestracją firmy.

Jaki typ działalności najlepiej otworzyć?

Typ działalności będzie zależał od liczby osób, które decydują się na otwarcie firmy, dostępny kapitał początkowy.

 

Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą? Ile to kosztuje i jak długo trwa?

Jakie dokumenty muszę przygotować aby móc skorzystać z oferty dla Nowych Klientów Start-Up?

Nie jest konieczna wizyta w Urzędzie aby zarejestrować działalność. Dzięki ofercie dla Nowych Klientów Biura Rachunkowego Joanny Miedzianowskiej jesteśmy w stanie dopełnić wszelkich formalności już tego samego dnia. Jedyne, co będzie potrzebne to:

 

Dowód osobisty

Numer NIP (o ile był nadany)

Dane dotyczące nowej firmy:

 • nazwa firmy
 • rodzaj działalności
 • adres nowej firmy

Wszelkie zmiany mogą być później wprowadzane elektronicznie dzięki udzielonemu pośrednictwu.

     Przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej należy zdecydować o jej nazwie (firmie),  o przedmiocie prowadzonej działalności (PKD) oraz o formie prawnej.

 

     Firmą przedsiębiorcy jest jego imię i nazwisko. Dopuszczalne jest dodawanie do firmy innych elementów precyzujących przedmiot działalności np. kawiarnia Wenecja, formę handlu np. hurtownia,  logo, skrót, pseudonim, miejsce prowadzenia oraz innych określeń dowolnie obranych. Nie ma znaczenia stosowany język, dopuszczalne jest stosowanie nazewnictwa obcojęzycznego. Pamiętajmy jednak, że zbyt fantazyjna czy trudna nazwa spowoduje wiele błędów pisowni w dokumentach.

     

     Firma musi być unikalna, powinna odróżniać się od innych firm działających na tym samym rynku. Stosowanie takich samych firm w różnych branżach jest jak najbardziej dopuszczalne.  

     

     Firma nie powinna wprowadzać w błąd co do rodzaju czy zakresu prowadzonej działalności. Istnieje możliwość zbycia całego przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzi jego nazwa (firma). Możliwe jest także korzystanie przez innego przedsiębiorcę z firmy drugiego przedsiębiorcy, co najczęściej przybiera formę franszyzy, w której oprócz firmy przekazywane są dane  dotyczące np. wystroju lokalu, receptury, know-how.

 

     Firmą osoby prawnej jest jej nazwa. W przypadku spółek , nie tylko tych posiadających osobowość prawną niezbędne jest zawarcie elementu wskazującego na formę organizacyjną, w jakiej prowadzona jest działalność. Szczegółowy reguluje ustawa - kodeks spółek handlowych. 

 

     W obrocie gospodarczym nie mamy obowiązku stosowania pieczęci firmowej czy konta firmowego. Istnieje obowiązek posługiwania się obrotem bezgotówkowym przy płatnościach między przedsiębiorcami powyżej 15.000 euro choć nie musi być to rachunek firmowy ale także prywatny rachunek przedsiębiorcy. W praktyce brak pieczęci i konta może okazać się bardzo uciążliwy.

 

     W pismach dotyczących działalności skierowanych  do urzędów, organów administracji rządowej i samorządowej przedsiębiorca zobowiązany jest stosować numer identyfikacji podatkowej – NIP. Powinien także posługiwać się tym numerem w obrocie prawnym i gospodarczym. Wprowadzając towar do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązany do zamieszczenia na towarze, jego opakowaniu, etykiecie, instrukcji lub do dostarczenia w inny, zwyczajowo przyjęty sposób, pisemnych informacji w języku polskim:

 • określających firmę przedsiębiorcy i jego adres;
 • umożliwiających identyfikację towaru.

 

     W przypadku sprzedaży bezpośredniej,  sprzedaży na odległość za pośrednictwem środków masowego przekazu, sieci teleinformatycznych lub druków bezadresowych, przedsiębiorca jest zobowiązany do podania w ofercie co najmniej następujących danych:

 • firmy przedsiębiorcy;
 • numeru identyfikacji podatkowej (NIP);
 • siedziby i adresu przedsiębiorcy.

 

    W zakresie przedmiotu działalności gospodarczej przedsiębiorca powinien informacji szukać w rozporządzeniu w sprawie PKD oraz objaśnieniach w tym zakresie w niej zamieszczonych. Kody PKD zamieszczone są na stronie CEIDG.

 

     Wybór formy prawnej działalności decyduje o sposobie jej rejestracji. W przypadku działalności prowadzonej przez osobę fizyczną czy spółkę cywilną osób fizycznych rejestracji dokonuje się w CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) .  W przypadku spółek ( poza cywilną) rejestracja to  wpis do KRS (Krajowego Rejestru Sądowego).

 

     Wniosek CEiDG-1 jest wolny od opłat i stanowi równocześnie:

 • wniosek do GUS o numer REGON,
 • wniosek do Urzędu Skarbowego o numer NIP,
 • wniosek w sprawie wyboru formy księgowości (KPiR, pełna księgowość),
 • wniosek w sprawie wyboru formy opodatkowania (zasady ogólne, ryczałt, liniowy, karta podatkowa),
 • wniosek o wybór kwartalnej lub miesięcznej formy rozliczenia podatku dochodowego,
 • zgłoszenie podmiotu prowadzącego dokumentację rachunkową,
 • zgłoszenie płatnika składek do ZUS/KRUS,
 • zgłoszenie pełnomocnika do rejestru pełnomocników. 

 

Kontakt

Armii Krajowej 9/40

22-100 Chełm

(82) 564 32 25

+48 602 500 545

biuromiedzianowska@gmail.com

Prezent na start

gift dla Nowych Klientów

Certyfikat księgowy


Partnerzy